Autumn 1999

Mo’Wax

Ben Drury’s freewheeling ‘house style’ mirrors the label's urban swagger